Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Przeworsku

W ramach rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, wzniesionego przez rodzinę Lubomirskich i wpisanego do Kanonu Krajoznawczego Polski, Pracownia wykonała pełną inwentaryzację zieleni wraz z ekspertyzą dendrologiczną drzew. Projekt rewaloryzacji parku obejmował: projekt nasadzeń uzupełniających drzew, w tym koncepcję rewitalizacji alei grabowej, projekty rabat kwiatowych i klombów bylinowych i nasadzenia krzewów ozdobnych. Opracowano również projekt remontu i przebudowy tarasów oddzielających park dolny i górny, remontu ogrodzenia parku i obydwu reprezentacyjnych bram – północnej i południowej oraz bramy na zaplecze gospodarcze, utwardzenia alejek i dróg na terenie parku, wykonania miejsc postojowych dla samochodów osobowych, oświetlenia parku oraz wyposażenia w ławki, kosze i tablice informacyjne. Projektem, realizowanym pod nadzorem konserwatora zabytków, objęto także modernizację zabytkowych budynków Oficyny, Oranżerii i Powozowni z Domem Koniuszego. Oranżerię zaadaptowano na funkcję centrum wystawienniczo-konferencyjnego z kawiarnią i ogródkiem letnim, a Dom Koniuszego – na nowoczesną ekspozycję archeologiczną oraz pracownię naukową archeologa.

Inwestycja: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku

Inwestor: Muzeum w Przeworsku

Lokalizacja: Przeworsk, ul. Park (woj. podkarpackie)

Dane powierzchniowe: powierzchnia terenu objętego projektem: 108 396 m2, powierzchnia zabudowy obiektów objętych projektem: 2 139 m2, powierzchnie utwardzone: 13 480 m2, powierzchnia zieleni: 93 027 m2

Zakres prac Pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: zakończony etap projektowy

Autor fotografii: www.panoramio.com