Energooszczędna Spalarnia Odpadów Medycznych w Krakowie

Rozbudowa i przebudowa budynku spalarni wraz z wdrożeniem rozwiązań energooszczędnych. W ramach projektu przewidziano m.in. instalację turbogeneratora, która ma umożliwić odzysk energii cieplnej, wytwarzanej w wyniku spalania odpadów niebezpiecznych i oddawanej do tej pory do otoczenia, z przeznaczeniem na produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne. Wdrożona zostanie również technologia pozyskiwania energii w wyniku spalania biomasy. Inwestycja wpisuje się w strategię działań modernizacyjnych spółki, których celem jest stworzenie „zielonej” spalarni, całkowicie przyjaznej środowisku naturalnemu.

Inwestycja: Energooszczędna spalarnia odpadów niebezpiecznych w Krakowie

Inwestor: Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o. o.

Lokalizacja: Kraków, ul. Dymarek

Dane powierzchniowe: powierzchnia użytkowa budynku: 895 m2, kubatura budynku brutto: 7.054 m3

Zakres prac pracowni: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy

Status: w trakcie budowy